Datum / JaartalGebeurtenis
-300000 - ca -8000
Werktuigen uit het Midden- en Laat-Paleolithicum (- 300 000 tot ca -8000) zijn gevonden op het strand bij Cadzand.
- 10.000 (ca)
De hoge zandrug waarop Aardenburg ligt, is reeds bewoond in het stenen tijdperk.
- 10.000 (ca)
De hoge zandrug waarop Aardenburg ligt, is reeds bewoond in het stenen tijdperk.
-8000
Tijdens het Pleistoceen of Vroege IJstijd (- 2,3 miljoen jaar tot ca -8000 jaar) ligt de ijskap enkele honderden km boven de huidige kust van Zeeland. Op de bodem van Zeeuws-Vlaanderen wordt fijn dekzand afgezet. In onze streken wonen mamoetten, wolharige neushoorns, steppewisenten, reuzenherten, enz.
-8000
Vanaf het Holoceen verhoogt de temperatuur waardoor ook de zeespiegel, die oorspronkelijk 130 m lager ligt dan nu, stijgt.
-5000
Omstreeks 5000 voor Christus wordt de Noordzee gevormd en ontstaat een waddenlandschap met veenvorming..
-4000
De bodem van de Vlaamse kustvlakte en van de aanpalende heuvels bestaat uit een laag pleistoceen zand, die zachtjes naar de zee afhelt. Vele beken voeren het water van de Zandstreek door die vlakte naar de zee. In de omgeving van het latere Brugge vormt de Reie de afvoerbedding voor de depressie ten zuiden van de stad. Op de strandgrens van de toenmalige kustvlakte doet de zeewind een rij duinen opstuiven. Die aaneengesloten duinengordel wordt zo sterk dat ze niet alleen als zeewering dient maar ook dat ze verhindert dat de neerslag naar de zee stroomt. Daardoor ontstaat achter de gordel een uitgestrekt zoetwatermoeras waarin het veen zich de volgende eeuwen laagje na laagje ophoopt.
-4000
Tijdens het Mesolithicum of Midden Steentijd (-8000 tot -4000) wordt het klimaat warmer, het landijs smelt, de zeespiegel stijgt en de variatie van planten en dieren vergroot. In Zeeuws-Vlaanderen zijn sporen gevonden van inwoners uit de Midden-Steentijd.
-3000
De stijging van de zeespiegel vertraagt en langs de kust vormen zich strandwallen waarop de oude duinen ontstaan.
-2300
In het Neolithicum of Nieuwe Steentijd (-4300 tot -2000) vestigt de mens zich in landbouwnederzettingen. Sporen van nederzettingen zijn gevonden op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen.
-2000 tot -800
Uit de Bronstijd (-2000 tot ca. -800) zijn weinig of geen archeolgische sporen gevonden, met uitzondering van enkele vondsten in Oost Zeeuws-Vlaanderen (de Roompot voor de kust van Walcheren en op Schouwen). Vermoedelijk kan men in Zeeuws-Vlaanderen nog enkele grafheuvels uit die periode vinden.
-800 tot 0
In Zeeuws-Vlaanderen (bij Arnemuiden, Tholen, op Schouwen..)zijn verschillende sporen uit de IJzertijd (-800 tot 0) gevonden.
ca. -200
De Duinkerke I-transgressie breekt door de duinengordel. Een groot stuk van het veengebied wordt overstroomd en ingesneden door talrijke kreken en vloedgeulen. In het zuidelijke deel van de kustvlakte, dat niet overstroomt omdat het ca. 1 meter hoger ligt, gaat de veenvorming verder. De vloed brengt tweemaal per dag slib over het noordelijke deel van de kustvlakte en langs de vele geulen die landinwaarts lopen, wordt zoutwater binnengebracht. In de overspoelde sectoren wordt de zoete flora verdrongen door de zoute plantengroei.
ca. -200
De Duinkerke I-transgressie breekt door de duinengordel. Een groot stuk van het veengebied wordt overstroomd en ingesneden door talrijke kreken en vloedgeulen. In het zuidelijke deel van de kustvlakte, dat niet overstroomt omdat het ca. 1 meter hoger ligt, gaat de veenvorming verder. De vloed brengt tweemaal per dag slib over het noordelijke deel van de kustvlakte en langs de vele geulen die landinwaarts lopen, wordt zoutwater binnengebracht. In de overspoelde sectoren wordt de zoete flora verdrongen door de zoute plantengroei.
vanaf ca. -100
Op het einde van de IJzertijd (vanaf ca. 100 voor Chr.) verdwijnt de bevolking uit Zeeland omdat de omgeving te nat wordt door de stijgende zee. Archeologen ontdekten wel verschillende afvoergreppels uit die periode.
0
Bij de Antwerpse Heerweg in Sijsele is een archeologische site uit de Romeinse periode aangetroffen met onder meer paalkuilen, greppels en een waterput.
0
Na ongeveer twee eeuwen loopt de Duinkerke I-transgressie ten einde. Op het achtergebleven slib en op het veengebied ontwikkelt zich schorrenbegroeiing. Gallo-Romeinen gaan zich over de hele kustvlakte vestigen. Op de bewoonde zandige stroken langs de waterlopen is er in in die periode een zekere vorm van landbouw. Maar de talrijke gevonden schapenbeenderen wijzen er op dat de oorspronkelijke schorrenvegetatie nog een groot gedeelte van het gebied innam.
28
De Friezen komen in opstand. De Romeinen verliezen een deel van hun invloed ten noorden van de Rijn.
47
De Romeinse commandant Corbulo krijgt de opdracht om alle Romeinse troepen terug te trekken ten zuiden van de Rijn. Het gebied ten noorden van de Schelde hoort bij de provincie Germania Inferior. Ten zuiden van de Schelde (huidige Zeeuws-Vlaanderen) woont men in Gallia Belgica.
47
De Romeinse commandant Corbulo krijgt de opdracht om alle Romeinse troepen terug te trekken ten zuiden van de Rijn. Het gebied ten noorden van de Schelde hoort bij de provincie Germania Inferior. Ten zuiden van de Schelde (huidige Zeeuws-Vlaanderen) woont men in Gallia Belgica.
47
De Romeinse commandant Corbulo krijgt de opdracht om alle Romeinse troepen terug te trekken ten zuiden van de Rijn. Het gebied ten noorden van de Schelde hoort bij de provincie Germania Inferior. Ten zuiden van de Schelde (huidige Zeeuws-Vlaanderen) woont men in Gallia Belgica.
ca. 50
Door een lichte daling van de zeespiegel eindigt de Romeinse overstromingsperiode (Duinkerke I-transgressie)waarop de Romeinse regressie volgt. Gallo-Romeinen vestigen zich op de nieuwe gronden.
ca. 50
Door een lichte daling van de zeespiegel eindigt de Romeinse overstromingsperiode (Duinkerke I-transgressie)waarop de Romeinse regressie volgt. Gallo-Romeinen vestigen zich op de nieuwe gronden.
ca. 50
Door een lichte daling van de zeespiegel eindigt de Romeinse overstromingsperiode (Duinkerke I-transgressie)waarop de Romeinse regressie volgt. Gallo-Romeinen vestigen zich op de nieuwe gronden.
ca 50
Ca. 50 na Chr. leggen de Romeinen enkele voorname diverticula of buurtwegen aan. Zeker drie van die wegen vertrekken of komen toe in Brugge. Daarnaast worden ook kleinere wegen gebouwd