-4000

De bodem van de Vlaamse kustvlakte en van de aanpalende heuvels bestaat uit een laag pleistoceen zand, die zachtjes naar de zee afhelt. Vele beken voeren het water van de Zandstreek door die vlakte naar de zee. In de omgeving van het latere Brugge vormt de Reie de afvoerbedding voor de depressie ten zuiden van de stad. Op de strandgrens van de toenmalige kustvlakte doet de zeewind een rij duinen opstuiven. Die aaneengesloten duinengordel wordt zo sterk dat ze niet alleen als zeewering dient maar ook dat ze verhindert dat de neerslag naar de zee stroomt. Daardoor ontstaat achter de gordel een uitgestrekt zoetwatermoeras waarin het veen zich de volgende eeuwen laagje na laagje ophoopt.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
15