Ministerie van Financiën. Bestuur der Registratie en Domeinen. Provincie West-Vlaanderen. Openbare Verkooping van Gronden gelegen in den Nieuwen Polde

Ministerie van Financiën. Bestuur der Registratie en Domeinen. Provincie West-Vlaanderen. Openbare Verkooping van Gronden gelegen in den Nieuwen Polde
AFFBEXX00004
Titel:Ž Ministerie van Financiën. Bestuur der Registratie en Domeinen. Provincie West-Vlaanderen. Openbare Verkooping van Gronden gelegen in den Nieuwen Polder Willem-Leopold te Knocke en Westcapelle.Ž In tegenwoordigheid van de Ontvanger der Domeinen te Brugge zal er voortsgegaan worden door het ambt van den Notaris Verhofstadt, te Brugge in eene der zalen van het stadhuis aldaar op dinsdag 25 november 1879, om elf uren Žs morgens, tot de openbare veiling bij opbod en uitbranding der waslichten van gonden gelegen te Knocke en Westcapelle, in den nieuwen polder `Willem-LeopoldŽ , onlangs afgedamd en deel gemaakt hebbende van het eilandeke genaamd `Groote PlaatŽ en van het oud westersche vaarwater der Zwin. Deze gronden aangeduid op de kaart hierna, onder de nummers 1 tot 15. Midden affiche: `kaart der te verkoopen goederen.Ž Plan van 15 loten, tussen Knocke en Westcapelle. Onderaan de aanmerkingen in zes punten (Romeinse cijfers) over de verkoopsvoorwaarden en over het graven van een gracht tussen kavels 6 tot en met 11 en op de scheidingslinie van kavels 11 en 12. Liefhebbers kunnen een gratis afdruksels van kohier van lasten met aanduidende staat der kavels en plan bekomen bij de Ontvanger der Domeinen of ten kantore van notaris VERHOFSTADT te Brugge bekomen. Brugge, den 23 september 1879. de Directeur, DECOSTER.
Tekst opgesteld in beide landstalen.
Gevouwen affiche. (83 x 135,5 cm). Zwaar beschadigde affiche aan randen en in de vouwen. Zwarte letterdruk op vergeelt wit papier. Affiche is vertikaal ingedeeld volgens beide landstalen.
Affiches
Bekendmaking
24 october 1879.
Ministerie van Financiën. Bestuur der Registratie en Domeinen. Provincie West-Vlaanderen
Mek. Drukk. Van Ed. Geûens-Seaux, Brugge.
Dilte